Nasab dan Kedudukan Ali bin Abi Thalib0 Comment

*🌙 SIRAH SHAHABAT*

Nasab dan Kedudukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه

✅ Nama lengkap beliau, Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah Abul Hasan dan Husein, digelari Abu Turab [Kuniyah beliau yang masyhur adalah Abul Hasan, Rasulullah صلى الله عليه وسلم menggelarinya Abu Turab dalam sebuah kisah yang masyhur yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam Shahihnya, hadits nomor441, 3703 dan 3280 dan Muslim dalam Shahihnya, hadits nomor 2409]. keponakan sekaligus menantu Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari puteri beliau, Fathimah az-Zahra’ رضي الله عنها.

✅ Ibu beliau bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay, ibunya digelari Wanita Bani Hasyim pertama yang melahirkan seorang putera Bani Hasyim. Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki; Thalib, Aqiel dan Ja’far. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut sepuluh tahun. Beliau memiliki dua orang saudari perempuan; Ummu Hani’ dan Jumanah. Keduanya adalah puteri Fathimah binti Asad, ia telah masuk Islam dan turut berhijrah.

✅ Ayah beliau bernama Abu Thalib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Kaum Rafidhah mengira Abu Thalib ini bernama Imran, bahwa dialah yang dimaksud dalam firman Allah :

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).”[QS. Ali Imran: 33]

☑ Kaum Rafidhah ini telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Mereka tidak memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an lainnya sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut dengan menafsirkan ayat seenaknya. Karena setelah itu Allah سبحانه وتعالى mengatakan,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

” (Ingatlah), ketika isteri Imran berkata, ‘ Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis)’.” [QS. Ali Imran: 35]

Allah menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran عليهاالسلام. Begitulah zhahirnya, alhamdulillah.

Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم namun ia tidak beriman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari. [Shahih al-Bukhari nomor: 3884 dalam kitab Manaqib al-Anshar, Bab: Kisah Abu Thalib]

✅ Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari enam orang ahli syura. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah صلى الله عليه وسلم wafat dalam keadaan ridha kepadanya. Beliau adalah khalifah rasyid yang keempat.

✅ Sifat Fisik Ali Bin Abi Thalib رضي الله عنه

Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, bola mata beliau besar dan berwarna kemerah-merahan [Asykalal Ainain yakni berbola mata kemerah-merahan. Silakan lihat Lisanul Arab materi syakala, 11/358.], berperut besar dan berkepala botak. Berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih, beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus, ringan langkah saat berjalan. [Penjelasan tentang sifat jasmani beliau dalam kitab ath-ThabaqatuI Kubra karanqan Ibnu Sa’ad, 3/25 dan 27, dan Tarikh ath-Thabari,5/153]

✅ Keislaman Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه Dan Peran Beliau Sebelum Diangkat Menjadi Khalifah

Ali bin Abi Thalib r رضي الله عنه masuk Islam saat beliau berusia tujuh tahun, ada yang mengatakan delapan tahun, dan ada pula yang mengatakan sepuluh tahun. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Namun yang shahih adalah beliau merupakan bocah yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar ra adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam.

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه Memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah صلى الله عليه وسلم . Yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم . Dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya kepada manusia adalah keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه . Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, “Aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam.” namun sanadnya tidak shahih. Telah diriwayatkan juga hadits-hadits yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, namun kebanyakan dari hadits itu adalah munkar dan tidak shahih, wallahu a’lam.

Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi berkata, “Wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah, kaum lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ali رضي الله عنهما, hanya saja Abu Bakar menyatakan keislamannya sementara Ali menyembunyikannya.”

Menurut saya, “Yang demikian itu karena ia takut kepada ayahnya, kemudian ayahnya memerintahkannya supaya mengikuti dan membela keponakannya صلى الله عليه وسلم.”

Ali turut berhijrah setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar dari kota Makkah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menugaskannya untuk membereskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunaif رضي الله عنه.

Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم mempersaudarakannya dengan diri beliau sendiri. Telah diriwayatkan banyak hadits tentangnya tapi tidak shahih, karena sanadnya dhaif. Dan sebagian matannya sangat ganjil, dalam sebuah matan disebutkan, ‘Engkau adalah saudaraku, pewarisku, khalifah setelahku, dan sebaik-baik amir sepeninggalku’.”

Hadits ini maudhu‘ (palsu) dan bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih dalam kitab Shahihain dan kitab-kitab hadits lainnya.

✅ Beliau ikut serta dalam perang Badar. Beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Beliau juga turut serta dalam peperangan Uhud, pada saat itu Beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mush’ab bin Umair.

Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amru bin Abdi Wud al-’Amiri.

Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah dan Bai’atur Ridhwan.

Beliau juga mengikuti peperangan Khaibar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya. Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi.

Beliau juga turut serta dalam Umrah Qadha’. Pada saat itulah Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepadanya,

أنْتَ مِنِّى وَأنَا مِنْكَ

“Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu.” [HR. Bukhari dalam Shahihnya nomor 4251 dalam kisah hadhanah {pemeliharaan) puteri Hamzah, saat itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memutuskan bahwa hak pemeliharaan jatuh ke tangan bibinya, yaitu istri Ja’far. Beliau mengatakan perkataan ini kepada Ali dan mengatakan kepada Ja’far “Perawakan dan watakmu sangat mirip denganku.” Dan beliau berkata kepada Zaid bin Haritsah , “Engkau adalah saudara dan maula kami.”]

Adapun kisah yang banyak diceritakan oleh para qushshash (tukang cerita) bahwa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Dzatul ilmi, sebuah sumur di dekat Juhfah, adalah kisah yang tidak ada asal-usulnya. Kisah itu termasuk kisah yang diada-adakah oleh orang-orang jahil dan tukang cerita, janganlah terpedaya dengannya.

Beliau juga mengikuti penaklukan kota Makkah, peperangan Hunain dan ath-Thaif. Beliau berperang dengan gagah berani lalu beliau berumrah bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari al-Ji’ranah. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم berangkat ke Tabuk, beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. la berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah apakah engkau membiarkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak?” Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepadanya,

أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِىٌّ بَعْدِى

”Tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku.“ [Muttafaqun ‘alaih, diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3706 dan Muslim, 2404]

Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutusnya sebagai amir dan hakim di negeri Yaman bersama dengan Khalid bin al-Walid رضي الله عنه. Kemudian beliau menyusul Rasul صلى الله عليه وسلم pada haji wada’ ke Makkah dengan membawa onta korban beliau. la bertahallul sebagaimana tahallulnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan memberinya bagian dari hewan korban beliau. [lihat al-Bidayah wan Nihayah, 7/556]
Lalu ia tetap mengenakan kain ihramnya bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan menyembelih hewan korban bersama beliau setelah menyelesaikan manasik haji. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم sakit, al-Abbas berkata kepadanya, “Tanyalah kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, siapakah yang berhak memegang kepemimpinan setelah beliau?” Ali berkata, “Demi Allah aku tidak akan menanyakannya kepada beliau, sebab apabila beliau melarangnya dari kita maka orang-orang tidak akan menyerahkannya kepada kita selama-lamanya.” [HR. al-Bukhari dalam Shahihnya nomor 4447]

Hadits-hadits yang shahih dan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepadanya ataupun kepada selainnya. Bahkan beliau mengisyaratkan dengan menyebut Abu Bakar. Beliau memberi isyarat yang dapat dipahami dan sangat jelas sekali maksudnya. Seperti yang telah kami sebutkan dalam juz sebelumnya.

Adapun kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang jahil dari kalangan Syi’ah dan tukang cerita yang bodoh bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Ali jelas merupakan sebuah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan yang sangat besar pula. Seperti tuduhan para sahabat telah berkhianat dan bersepakat menggagalkan wasiat Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan menahannya dari orang yang telah diberi wasiat. Lalu menyerahkannya kepada orang lain tanpa alasan dan sebab. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan RasulNya, meyakini bahwa Dienul Islam adalah haq pasti mengetahui batil-nya kedustaan ini.

Karena para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang merupakan umat terbaik di dunia maupun di akhirat berdasarkan nash al-Qur’an serta berdasarkan ijma’ salaf dan khalaf, alhamdulillah.

Adapun cerita yang disampaikan oleh orang-orang awam tukang cerita di pasar-pasar tentang wasiat-wasiat yang khusus diberikan kepada Ali dalam hal adab (etika), akhlak, adab makan dan minum, adab berpakaian, seperti cerita mereka, “Wahai Ali, janganlah pakai imamah (sorban) sambil duduk. Wahai Ali, janganlah pakai celanamu sambil berdiri. Wahai Ali, janganlah memegang tiang pintu. Dan janganlah duduk di depan pintu. Janganlah menjahit pakaian yang sedang engkau kenakan.” Dan wasiat-wasiat sejenis-nya. Semua itu adalah cerita kosong yang tidak ada asal-usulnya. Bahkan termasuk dusta, bohong dan palsu.

Kemudian, ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم wafat, Ali termasuk salah seorang yang memandikan, mengkafani dan mengebumikan jenazah Rasulullah صلى الله عليه وسلم Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq dibai’at menjadi khalifah pada hari Saqifah, Ali termasuk salah seorang yang berbai’at di masjid, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. [Silakan lihat juz pertama, Khilafah Abu Bakar ash-Shiddiq halaman 61 dari kitab al-Bidayah wan Nihayah]

Abu Bakar ash-Shiddiq dalam pandangan Ali bin Abi Thalib sama seperti para umara’ dari kalangan sahabat yang lainnya,

Beliau berpandangan mentaati Abu Bakar merupakan kewajibannya dan merupakan perkara yang paling ia sukai.*

Ketika Fathimah رضي الله عنها wafat enam bulan setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم , ketika itu ia kurang puas terhadap beberapa keputusan Abu Bakar disebabkan warisan yang tidak ia peroleh dari ayahnya صلى الله عليه وسلم. Ia belum mengetahui nash khusus dalam masalah ini bagi para nabi, yakni mereka tidak mewariskan harta warisan kepada sanak famili. Ketika hal itu sampai kepadanya ia meminta kepada Abu Bakar agar mengangkat suaminya sebagai pengawas sedekah (harta warisan) tersebut, akan tetapi Abu Bakar menolaknya. Maka ia terus memendam ketidakpuasan terhadap Abu Bakar seperti yang telah kami jelaskan terdahulu. Maka Ali berusaha mengambil hati istrinya. Setelah Fathimah wafat, Ali memperbaharui kembali bai’atnya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه.

Ketika Abu Bakar wafat lalu Umar memegang jabatan khalifah atas dasar wasiat Abu Bakar kepadanya, Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang membai’at Umar. Ali selalu bersama Umar dan memberikan masukan positif kepadanya.

Disebutkan bahwa Umar memintanya menjadi qadhi (hakim) pada masa kekhalifahannya. Beliau menyertai Umar bersama para tokoh dari kalangan sahabat ke negeri Syam dan menghadiri khutbah Umar di al-Jabiyah.

Ketika Umar ditikam dan beliau menyerahkan urusan musyarawah kepada enam orang sahabat, salah seorang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه . Lalu mereka menetapkan dua orang calon, yaitu Utsman dan Ali. Lalu Utsman terpilih menjadi khalifah.

Namun begitu, Ali tetap mendengar dan taat kepada Utsman.

Artikel: kisahmuslim.com

•┈┈••❁🌹🌹🌹❁••┈┈•

‎بسم الله الرحمن الرحيم
‎السلام عليكم ورحمة الله وبركات

Kami mengajak Para Muhsinin untuk men-support acara Safari Dakwah dan Pengobatan Gratis di Pacitan serta Khitanan Massal di Sidoarjo, yang In Syaa Allah akan diadakan di bulan Januari hingga April 2019.

Dalam acara Safari Dakwah ini, In Syaa Allah akan diadakan di

1. Desa Dawung.
2. Desa Srau
3. Desa ponggok
4. Desa Watu Karung
5. Masjid Agung Pacitan

Alhamdulillah, perolehan dana hingga tgl. 17 Januari 2019, total sebesar Rp. 1.650.000,-

Dengan rincian sbb:

18/12/18 Fulan, Sidoarjo, Rp. 1.000.000,-.
02/01/19 Fulan, Sidoarjo, Rp. 300.000,-
17/01/19 Fulan, Sidoarjo, Rp. 350.000,-

*Sehingga kekurangan Dana hingga hari ini adalah sebesar Rp. 18.350.000,-*

Bagi yang ingin berpartisipasi, bisa di transfer ke:

No. Rek : 2710696295
Bank : BCA
A.n. Nugroho Wicaksono

Setelah transfer, mohon memberikan konfirmasi ke:
1. +62 0813-3414-7360 (Ernanda)
2. +62 0896-9752-5526 (Ardho)
3. +62 0881-500-6720 (Nugroho)

Atas partisipasi dan ta’awunnya kami ucapkan jazaakumullohu khoiron (Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan).

#Mohon bantuannya untuk disebarluaskan.

Leave a Reply